Bossenstrategie

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat het Rijk en provincies samen een Bossenstrategie opstellen. Doel is een toename van zo’n 37.000ha aan bos in 2030, waarvan zo’n 15.000ha binnen het Natuur Netwerk Nederland (NNN).

Daarnaast moet 3.400ha aan bos wat binnen Natura 2000-gebieden sinds 2017 is gekapt in het kader van natuurbeheer worden gecompenseerd.

Het Landschapselementenregister is dé monitoringstool voor de voortgang van de toename aan bos en elementen in het kader van de Bossenstrategie. Wij brengen in kaart waar nieuwe houtopstanden zijn aangeplant, welke bomen er binnen het NNN vallen, en hoeveel hectare er per Natura 2000 gebied is gekapt sinds 2017 (en dus zal moeten worden gecompenseerd).

Posted in: