Voorwaarden

Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op het Boombasis gegevensbestand berusten uitsluitend bij het Coöperatief Boomregister UA. De licentiehouder krijgt uitsluitend de volgende gebruiksrechten en bevoegdheden:

  • Het herformatteren van het geleverde formaat van materiaal of medium;
  • Het maken van kopieën voor archiverings- of back-up-doeleinden van de licentiehouder;
  • Het distribueren van gegevens uit Boombasis op een eenduidige, niet-commerciële basis in een niet manipuleerbaar formaat als onderdeel van een papieren of digitaal rapport/publicatie;
  • Het beschikbaar te stellen van gegevens uit Boombasis aan adviseurs, vertegenwoordigers en onderaannemers voor doeleinden die in overeenstemming zijn met de toegekende gebruiksrechten;
  • Het veranderen van gegevens uit Boombasis, door middel van manipulatietechnieken en/of het toevoegen van andere data, en het kopiëren van de resulterende materialen, voor uitsluitend intern gebruik.

Het is de licentiehouder bekend dat de gegevens uit Boombasis worden geleverd op vertrouwelijke basis. Zonder daartoe een passende licentieovereenkomst te hebben gesloten is het de licentiehouder verboden:

  • Gegevens uit Boombasis te kopiëren of reproduceren, ook niet als het materiaal is gecombineerd met andere materialen, anders dan in overeenstemming met het toegekende gebruiksrecht;
  • Gegevens uit Boombasis te verkopen, licenseren, vervoeren of openbaar te maken, danwel te gebruiken op een manier die niet uitdrukkelijk wordt toegestaan in deze paragrafen;
  • Enige vermelding van copyright of eigendomsrechten op of in de gegevens uit Boombasis te wijzigen of verwijderen. De licentiehouder gaat akkoord dat elke vorm van gegevens uit Boombasis zoals toegestaan in deze voorwaarden, voorzien zal zijn de volgende vermelding: ©Boomregister.nl.
  • De licentiehouder heeft tenminste het recht de gegevens uit Boombasis voor eigen gebruik aan te wenden, respectievelijk voor intern gebruik binnen de eigen organisatie.